Project Rembrandt

Privacy statement

Inleiding
NTR biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

NTR hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening gegevensbescherming en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op de NTR rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

NTR is, net als andere bedrijven, organisaties en (overheid)instellingen wettelijk verplicht om de verwerkingen van persoonsgegevens op te nemen in een register.

Voor wie geldt dit privacy statement?
Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de NTR website: www.ntr.nl en alle – via deze website opvraagbare- programma websites en apps van de NTR (hierna: het NTR domein). Voor een overzicht van de NTR programma’s en daaraan gerelateerde websites: https://www.ntr.nl/site/programmas
NTR is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites en via de apps van de NTR (het NTR domein).

Verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens, en dan alleen die gegevens die echt nodig zijn voor het specifieke doel waar u het voor verstrekt, worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan  en als er een toegestane grondslag voor is (zoals toestemming, een wettelijke plicht, een gerechtvaardigd belang) en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd. Zonder grondslag mag de NTR uw persoonsgegevens niet verwerken en is het in die gevallen niet mogelijk betreffende dienst te leveren. Indien de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, bijvoorbeeld doordat u zich heeft afgemeld van nieuwbrieven of u beëindigd uw account of deelname aan de periodieke actie, dan zal de NTR uw persoonsgegevens vernietigen. Behalve bij wettelijke verplichtingen worden de persoonsgegevens vernietigd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt aan de NTR.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;
1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening:

Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens de NTR uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van de NTR persoonsgegevens te verwerken. Indien er sprake is van verwerking van persoonsgegevens in het buitenland, dan worden er maatregelen afgesproken ter bescherming van de persoonsgegevens conform de vereisten van de geldende Europese regelgeving. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

3. Toestemming:
In beginsel vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen leggen wij hieronder uit. Op de plaats waar u uw persoonsgegevens verstrekt staat ook aangegeven waar die gegevens voor gebruikt worden en dat u uw verleende toestemming altijd kunt intrekken.

Welke persoonsgegevens gebruikt de NTR?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s en eventueel uw filmpjes.

De NTR verzamelt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de soort dienst of product die u gebruikt:

Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres.

Accountgegevens: Dit zijn de gegevens die u nodig heeft om een account aan te maken op een website van de NTR zoals een gebruikersnaam en wachtwoord.

Foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten in apps, sms en mms: Dit zijn foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten die u ons via sms, app, e-mail of via de website toestuurt.

Gegevens over uw deelname aan periodieke acties: Dit zijn gegevens zoals uw deelname aan een prijsvraag.

Klikgedrag en cookies: Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan de NTR website(s) via cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.

Voor welke doelen verwerkt de NTR persoonsgegevens?

NTR jeugdprogramma’s

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de toestemming van de ouders of de wettelijk vertegenwoordigers nodig wanneer persoonsgegevens van kinderen gebruikt worden.

De NTR wil graag kinderen de mogelijkheid geven om mee te doen met acties en tegelijkertijd zorgvuldig omgaan met het vragen van toestemming aan kinderen via de ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Hieronder leggen wij uit hoe de NTR met het vragen van toestemming bij kinderen omgaat.

Toestemming bij kinderen

Bij de programma’s die zich richten op kinderen van 2 tot en met 5 jaar wordt ervan uitgegaan dat zij nog niet kunnen lezen en schrijven. Daarom richten we ons tot de ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

Bij de programma’s die zich richten op kinderen tussen 6 en 16 jaar:

Toestemming en voorafgaande goedkeuring ouders of wettelijk vertegenwoordigers:

Bij het verwerken van persoonsgegevens, zoals meedoen aan en prijsvraag, foto’s of de mogelijkheid een profiel aan te maken, wordt toestemming gevraagd via het plaatsen van een ‘vinkje’ door het kind én het sturen van een e-mail aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers zodat zij voorafgaande goedkeuring aan de inschrijving kunnen geven.

Periodieke acties
Voor het meedoen aan prijsvragen is het nodig om de contactgegevens en leeftijd van het kind te verwerken. Wanneer foto’s of filmpjes geüpload worden naar de website of wanneer reacties op programma’s worden geplaatst via de website dan verwerken wij naast de naam en e-mailadres van het kind ook deze foto’s, filmpjes en reacties.

NTR nieuwsbrief

Via de website(s) kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief om geïnformeerd te worden over programma’s, aan het programma gerelateerde informatie en andere activiteiten. De nieuwsbrieven kunnen, naast de betreffende informatie, incidenteel informatie over andere (internet)activiteiten van de NTR en/of de publieke omroep bevatten. Met het aanmelden voor de nieuwsbrief en uw bevestiging (dubbele opt-in) verwerken wij uw naam en e-mailadres.

Contract met de NTR
Wanneer u klachten en opmerkingen heeft, verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer om contact met u op te nemen over uw klacht of opmerking.

NTR en sociale media
De NTR heeft een aantal sociale media-accounts, waaronder: op Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, Youtube, Snapchat. U kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts. De NTR verwerkt geen persoonlijke gegevens van u via sociale media. De NTR verwerkt wel algemene informatie zoals het aantal reacties of ‘likes’ bij een bericht om het bereik van de NTR te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek.

Klikgedrag en Cookies
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de NPO omroepplayer (Nederlandse Publieke Omroep). Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de publieke omroep en om uw cookie-instellingen aan te passen, verwijzen wij u naar de cookie-informatiepagina.

Uw rechten
Verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die u aan de NTR heeft verstrekt kunt u richten aan de Stichting NTR, afdeling Marketing en Communicatie, Wim T. Schippersplein 5, 1217 WD Hilversum, info@ntr.nl  Via dit adres kunt u schriftelijk (per brief of per email) de verwerkte persoonsgegevens opvragen, inzien, laten corrigeren, verzoeken te verwijderen of over te dragen aan een derde partij. Bij uw verzoek moeten wij wel uw identiteit controleren anders kan het verzoek niet verwerkt worden. Stuurt u hierbij een copy van uw paspoort mee, waarbij u eerst het BSN nummer onherkenbaar maakt. Na controle van uw identiteit zal de NTR betreffende kopie vernietigen. Bij veel diensten (waar het staat aangegeven) kunt u ook zelf deze rechten uitoefenen door in te loggen.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens, indien u van mening bent dat de NTR niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met de NTR niet bent uitgekomen.

Links naar andere websites
Op de website treft u soms links aan naar andere websites of social media platforms. De NTR is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact met de verwerkingsverantwoordelijke, de NTR op, via Stichting NTR, afdeling Marketing en Communicatie, Wim T. Schippersplein 5, 1217 WD Hilversum, info@ntr.nl . Vragen die specifiek betrekking hebben op het interne toezicht op de verwerkingen van persoonsgegevens kunnen aan onze Functionaris Gegevensbescherming van de NTR worden gesteld via fg@ntr.nl .

versiedatum 30 april 2018